முடி அதிகமாக உதிர்வதற்கான காரணம் என்ன | Causes of Hair Loss

முடி அதிகமாக உதிர்வதற்கான காரணம் என்ன |  Causes of Hair Loss

முடி அதிகமாக உதிர்வதற்கான காரணம் என்ன | Causes of Hair Loss

Welcome to Tamil Dear – You Tube channel All in one channel Entertainment Good information Dub mash, Comedy & Health & beauty tips Tamil Trending News videos ,etc….support and subscribe all…..thank u

Hormonal changes that occur during the birth of a newborn baby may also cause hair loss. Skin infections, such as pangas in the head, may cause excessive hair loss. Other skin infections other than infection can cause hair loss.
Some medications used to treat high blood pressure, cardiovascular disease, arthritis and depression can also increase hair loss.

Use a slightly more spaced tooth comb instead of the closest tooth comb. Tight teeth combs are more likely to pull the hair out.

Do not tie your hair too tightly when decorating your hair. It is best to tie your hair a bit loose, except for tight braid tight pony style.

If your thyroid gland is not working properly, the hair may become excessive. Thyroid is a gland in our neck. Thyroxine secretes the hormone. If it is underutilized, there may be many symptoms such as weight gain, menstrual disturbances, laziness, and hair loss.

Anemia and malnutrition may also be present. Therefore, it is necessary to eat nutritious foods, including fish, lettuce, legumes, legumes, vegetables and fruits, which are rich in vitamins, iron and protein.

Recommended


Hair Loss Cure For Women

Hair Loss Supplements That Work

Hair Loss Cure For Men

Hair Loss Men