పులిపిర్లు వెంటనే రాలిపోవాలంటే ఈ తొక్క తీసి పెట్టండి ~~ Munimalika ~~ Pulipirlu removal

పులిపిర్లు వెంటనే రాలిపోవాలంటే  ఈ తొక్క తీసి పెట్టండి ~~ Munimalika ~~   Pulipirlu removal

Pulipirlu (Wart) – Its a small growth solid blister that can appear anywhere on the body. Appearance of warts depends on its location on the body and the thickness of the skin. The warts commonly seen on the skin are caused by a viral infection that is Human Papillomaviruses (HPVs) and there are More than 10 million cases per year regarding this issue.

Wart (Pulipirlu) viruses are contagious. Most common warts go away without treatment but it may take a year or two and new ones may develop nearby. Munimalika garu is here to help us with natural wart (pulipirlu) removal remedies.
For More Latest Health and Beauty Tips, Tips to control Diabetes stay Tuned to Natural Healthcare.
Subscribe Us At :

DISCLAIMER: The information provided on this channel and its videos is for general purposes only and should not be considered as professional advice. We are trying to provide a perfect, valid, specific, detailed information .we are not a licensed professional so make sure with your professional consultant in case you need. All the content published in our channel is our own creativity

*MORE OF OUR VIDEOS*

ఈ చిన్న చిట్కా పాటిస్తే మీ ముఖం జిడ్డు లేకుండా తెల్లగా మెరిసిపోతరు ~Munimalika ~Oliy Skin Removal ( )

మీ ముఖంపై మచ్చలు ,ముడతలు పోయి నున్నగా మారాలంటే ఈ నూనె రాయండి ~ Muni malika ~~ Wrinkles Removal ( )

ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే ఎంతటి నల్లగా ఉన్న సరే తెల్లగా మెరిసిపోతారు ~ Fairness~Muni maliks ( )

ఈ నూనె రాస్తే చాలు మీ జుట్టు రాలకుండా పొడవుగా పెరుగుతూవునే ఉంటుంది ~~Long Hair Growth ( )