മുടി നല്ല ഉള്ളോടെ അറ്റം വരെ തഴച്ചു വളരാൻ|Homemade Hair Wash Powder For Long,Thick& Healthy Hair

മുടി നല്ല ഉള്ളോടെ അറ്റം വരെ തഴച്ചു വളരാൻ|Homemade Hair Wash Powder For Long,Thick& Healthy Hair

Hi all, am sharing മുടി നല്ല ഉള്ളോടെ അറ്റം വരെ തഴച്ചു വളരാൻ|Homemade Hair Wash Powder For Long,Thick& Healthy Hair|Long Hair Malayalam
#longhair#haircaretips#Doublehairgrowth#stophairfall#healthyhairwash#fasterhairgrowth#

Hope YOU all enjoyed.Thanks for watching…love u all

What We Need????

1. Fenugreek Powder
2. Chana Dal Powder ( Gram Flour)
3. Moong dal powder (Green gram)
Take all ingredients in equal quantity and mix well.
In 2 methods we can use this mixture on hair
Method 1 : Used as a hair cleanser- Take required quantities of this mixture and add water for mixing..and use this mix as normal shampoo hair wash
Method 2 : Used as a simple hair pack- Take 2 3 spoons of hair wash powder in a bowl and add some rice water. Wait After sometime, we can get a thick paste and add to this
1 spoon yogurt
1 spoon honey
1 spoon almond oil (optional)
2 vitamin E capsule
Mix all ingredients and apply on your scalp hair very well wait for 10 -20 mins and wash with water

Herbal shampoo for Healthy hair| homemade shampoo powder

If you like, don’t forget to thumbs up, comment and subscribe!
Follow me on
Email @ thithu.tj00@gmail.com
Facebook @thithuslifestylehub
Instagram thithus_lifestylehub

Everything you see on this video is created by me unless otherwise stated. Please do not use any photos or content without first asking permission thithu.tj00@gmail.com

My latest videos here

How to cut your long hair at home

ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് മുടിയുടെ അറ്റം വരണ്ടു പിളരുന്നത്‌ ഒഴിവാക്കി ഇടതൂർന്നു വളരാൻ|Avacado Hair Growth Oil

മുടി പാദം വരെ വളരാൻ|Homemade Black Seed Oil & Hair Pack For Baldness, Grey Hair & Regrow Hair Fast

മുടി തഴച്ചു വളരാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഓയിൽ virgin coconut oil

മുടി വളരാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത്|Weekly My Hair Care Routine For Longer & Healthy Hair|Time Table

മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കി ഇടതൂർന്നു വളരാൻ|Night Hair Care For Damaged Dry Hair|Hair Growth Malayalam

Henna pack for hair growth |natural hair colour

Herbal Shampoo For Healthy Hair @Home|100% NATURAL Shampoo Powder| Hair Growth Shampoo

ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടി വളർച്ച മൂന്നിരട്ടി ആക്കാം|Faster Hair Growth in two weeks|My Experience

മുടി പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ| Own Experience|Hair Growth Journey|Malayalam

ഒരാഴ്‌ച കൊണ്ട് മുടി കട്ടിയുള്ളത് ആക്കാനുള്ള സൂത്രം|Grow Hair Faster in 1 weeks|malayalam

Double Hair Growth Within 7 Weeks|നല്ല കട്ടിയുള്ള ഉള്ളുള്ള മുടി വളരാൻ|Foods to Regrow Hair Naturally

After Delivery How to Lose 20 kg Within 3 mnths|No Exercise |My Weight Loss Journey| Malayalam

Top 7 Home Remedies To Get Rid Of Head LICE & Nits |ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പേൻശല്യവും താരനും മാറ്റാം

Hair Cream For Split Ends,Dry & Damaged Hair|After Hair Wash Cream For Strong Hair|7 Days Challenge

Heavy Hair Oiling Challenge | My Viewers Challenge Accepted !!!! | Malayali Youtuber

Keratin Treatment@ Home Live Result | 100% Natural | Get Silky & Straight Hair | Malayali Youtuber

DIY Non Sticky Hair Oil For Long Straight Healthy Growing Hair l Reduce Dryness, Split Ends & Frizzy Hair

1 Month Faster Hair Growth Challenge|100 % Effective|Episode 1-Hair Oiling & Massage

Disclaimer: The information provided on this channel are offered to the public for the information and awareness purpose only. We are NOT a licensed adviser or a medical practitioner and viewers are subjected to use these information on their own risk. All opinions expressed here are our own and we are not compensated by any brand, advertiser, PR representative or affiliate for the same unless explicitly stated in our videos and/or description box. We never try to push products on anyone but we do make recommendations based on our personal experience. This channel doesn’t take any responsibility for any harmful effects, side effects, illness or any health problems due to use of the content and the videos are used for informational purpose only.
Music and Artist
Buddha by Kontekst
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0

Music promoted by Audio Library R